صفحه اصلی > رویدادها و نمایشگاه ها 

تاریخ رویداد شرح رویداد متولی برگزاری ملاحظات سایر
- فهرست رویدادهای اتاق تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان اتاق تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان http://acci.org.af/da/events -
1397 تقویم نمایشگاهی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 - - دانلود فايل
1396 نمایشگاههای برگزارشده در افغانستان طی سال 1396 - - -
1395 فهرست نمایشگاه های اختصاصی ایران در افغانستان 1395 - - -