صفحه اصلی > هیاتهای تجاری و بازاریابی 

 

 

 

هیات های تجاری و بازاریابی  

 

برنامه هیات های اعزامی از افغانستان به ایران در سال 1396

برنامه سفرهیات های ایرانی به افغانستان در سال  1396